BGT-check 2020

RVO heeft afgelopen zomer wekelijks circa 1.000 bedrijven uitgenodigd om de ‘BGT-check’ uit te voeren. Ontvangt u een uitnodiging? Dan kunt u de eventueel gewijzigde topografische grenzen van uw percelen controleren. BGT-check Het is de bedoeling dat vóór 2022 alle percelen landbouwgrond worden overgezet naar de ‘Basisregistratie Grootschalige Topografie’ (BGT). Hierbij beoordeelt RVO opnieuw alle … Lees meer

Maaien en beweiden EA-vanggewas toegestaan

RVO heeft, in tegenstelling tot eerdere berichtgeving, aangegeven dat een EA-vanggewas in de verplichte teeltperiode toch mag worden beweid en gemaaid, mits het EA-vanggewas niet wordt vernietigd. Er moet voldoende bedekking van de grond overblijven. Volgens RVO zijn bepaalde gewassen hiervoor geschikt. EA-vanggewas Om te voldoen aan de vergroeningseis ‘ecologisch aandachtsgebied’ (EA) kan gebruik worden … Lees meer

VVO`s: Vervangende Verwerkings Overeenkomst

In Nederland kennen we sinds 2014 de mestverwerkingsplicht. Dit houdt in dat bedrijven met een mestoverschot, verplicht zijn een gedeelte te laten verwerken. Er zijn meerdere mogelijkheden om aan deze verwerkingsplicht te voldoen. Mogelijkheden van mest verwerken: U kunt ervoor kiezen om zelf uw mest te verwerken of om uw totale overschot regionaal af te … Lees meer

Grondmonsters steken voor februari 2021

Derogatie? Wilt u in 2021 aanmelden voor de derogatie vergunning, houd er dan rekening mee dat u aan de voorwaarden voldoet. Een van deze voorwaarden is dat er geldige grondmonsters aanwezig zijn. Grondmonsters voor derogatie 2021 zijn geldig wanneer ze op 1 februari 2021 niet ouder zijn dan 4 jaar. Indien uw grondmonsters voor 1-2-2017 … Lees meer

Voorwaarden maisteelt op zand- of lössgrond 2021

  Teelt u mais op zand- of lössgrond? De kans is groot dat u vanaf volgend jaar, de percelen waarop u de mais gaat telen, moet aanmelden. Daarnaast mag u, op deze percelen, pas vanaf 15 maart drijfmest uitrijden. Extra voorwaarden maisteelt • Uiterlijk 15 februari moet u de percelen waarop u mais wilt verbouwen, … Lees meer

Fosfaatplanning op orde?

Het einde van het jaar nadert in hoog tempo, dus tijd om de balans op te maken. Hoe staat het met de fosfaatplanning op mijn bedrijf? Zijn er dit jaar nog extra fosfaatrechten nodig of heb ik juist fosfaatrechten over?   Fosfaatrechten over? In het geval u fosfaatrechten over hebt zou u kunnen overwegen om … Lees meer

Fosfaatrechten o.b.v. werkelijke melkproductie

Op de website van RVO, bij de veel gestelde vragen fosfaatrechten, valt te lezen dat bij de bepaling van de melkproductie RVO uitgaat van de melk die op het bedrijf wordt geproduceerd. Onderaan dit bericht vindt u een link met de informatie.   Bij het vaststellen van het aantal benodigde fosfaatrechten voor 2020 zal de … Lees meer

Fout in samenvatting Gecombineerde opgave 2020

Verschillende landbouwbedrijven die de Gecombineerde opgave 2020 hebben ingediend hebben brief gekregen in ‘mijn dossier’. RVO schrijf hierover het volgende:   “Helaas is er in de samenvatting van de Gecombineerde opgave iets mis gegaan. Hierdoor staan bij fosfaattoestand niet de juiste waarden. Onze excuses hiervoor. In deze brief leest u wat dit voor u betekent. … Lees meer

Factuur leges Derogatie 2020

Aanvraag derogatie De termijn voor het aanvragen van de derogatie voor het jaar 2020 is verstreken. De derogatie vergunning wordt pas verleend wanneer u zowel de monitoringskosten als de leges heeft betaald. RVO is gemachtigd voor het incasseren van de monitoringskosten. De leges dient u zelf over te maken aan RVO. De factuur leges krijgt … Lees meer