Subsidie behoud graslandareaal 2024

29 maart 2024

De subsidie ‘Behoud graslandareaal’ wordt dit jaar opengesteld van 1 t/m 30 juni 2024. De regeling is vergelijkbaar met die van vorig jaar. Dit jaar kunnen ook bedrijven die in het voorgaande jaar (2023) geen derogatie hebben aangevraagd, omdat voor een deel van de percelen geen derogatienorm meer gold, onder voorwaarden toch voor subsidie in aanmerking komen. Daarnaast is het budget verhoogd. Nieuw is dat bij een overschrijding een evenredige budgetkorting volgt op alle aanvragen.

Doel subsidie

De subsidie is bedoeld om derogatiebedrijven te stimuleren om middels de derogatievergunning het areaal grasland te behouden. Daarnaast is de subsidie bedoeld als tijdelijke ‘tegemoetkoming’ voor de extra kosten die bedrijven moeten maken vanwege de afbouw van de derogatienormen.

Doelgroep

De subsidie is toegankelijk voor derogatiebedrijven die opnieuw een derogatievergunning aanvragen en verleend krijgen. Daarnaast is de subsidie toegankelijk voor bedrijven waarvan alle percelen in een gebied liggen waarvoor geen derogatienorm meer geldt (bepaalde grondwaterbeschermingsgebieden, Natura 2000-gebieden en derogatievrije zones rondom Natura 2000-gebieden).

Wijzigingen t.o.v. de openstelling 2023

De subsidieregeling is vergelijkbaar met de regeling in het jaar 2023. Zie ons bericht Subsidie behoud van graslandareaal voor derogatiebedrijven. Er zijn wel enkele wijzigingen doorgevoerd.

Openstellingperiode

De openstellingsperiode is van 1 t/m 30 juni 2024 (17:00 uur).

Alle goedgekeurde aanvragen komen in aanmerking voor subsidie

Vorig jaar werden de aanvragen afgehandeld op basis van volgorde van binnenkomst. In 2024 komen alle aanvragen voor subsidie in aanmerking, mits voldaan aan de voorwaarden. Bij een overschrijding van het budget wordt de subsidie per bedrijf evenredig gekort.

Verhoging budget

Het budget voor 2024 bedraagt € 50 miljoen (2023: € 30 miljoen). Het budget is verhoogd omdat de derogatienorm verder is afgebouwd en voor meer percelen geldt een verlaagde derogatienorm (uitbreiding NV-gebieden) of helemaal geen derogatienorm meer (dit jaar ook voor derogatievrije zones rondom bepaalde Natura 2000-gebieden).

Voldoende budget, geen of beperkte korting

De verwachting van LNV is dat het budget voldoende is om aan alle aanvragers de aangevraagde subsidie te kunnen verlenen. Een eventuele budgetoverschrijding en budgetkorting zal dan beperkt zijn.

Geen derogatie in 2023? Soms toch subsidie

Bepaalde bedrijven hebben in 2023 geen derogatie aangevraagd omdat voor een (groot) deel van de percelen geen derogatienorm meer geldt. Deze bedrijven kunnen in 2024 toch voor subsidie in aanmerking komen, ondanks dat ‘in het voorgaande jaar’ geen derogatie is aangevraagd. Voor deze bedrijven gelden de volgende (aanvullende) voorwaarden:

  • In 2023 lag een deel van de percelen in een grondwaterbeschermingsgebied en/of een Natura 2000-gebied.
  • In 2024 wordt derogatie toegekend.
  • In 2021 én 2022 had het bedrijf een derogatievergunning.
  • In 2023 had het bedrijf tenminste 80% grasland.

Kleine doelgroep uitgesloten

Bedrijven die in 2023 geen derogatie hebben gevraagd, omdat een gedeelte van de percelen waren uitgesloten, kunnen in 2024 geen gebruik maken van de subsidie als het bedrijf in 2024 volledig is uitgesloten van derogatie.

Meer informatie

Zie voor meer informatie: