‘Mogelijkheden’ PAS-melder, schadeclaim tot 1 juni 2029

20 juni 2024

Minister Van der Wal heeft vier ‘mogelijkheden’ voor PAS-melders beschreven. Het gaat hierbij om ‘legaliseren van bestaande situatie’, ‘maatwerk’, ’vrijwillige beëindiging’ en ‘schadevergoeding’. De ‘mogelijkheden’ zijn niet nieuw en vaak niet passend. Wel zijn extra opkoopregelingen aangekondigd en is onlangs de termijn om een schadevergoeding aan te vragen uitgesteld naar 1 juni 2029.

‘Mogelijkheden’ PAS-melders

In de Kamerbrief ‘Aanpak PAS-meldingen’ gaat de minister o.a. in op de ‘mogelijkheden’ voor PAS-melder. Aangezien de mogelijkheden niet nieuw zijn en vaak praktisch lastig uit te voeren gaan we hier kort op in. Zie voor meer informatie de Kamerbrief.

Legaliseren bestaande situatie

Een PAS-melder heeft stikstofruimte nodig om de bestaande bedrijfssituatie vergund te krijgen. De meeste PAS-melders zullen hiervoor (willen) kiezen en zijn hier al langere tijd mee bezig. Echter de mogelijkheden om dit gerealiseerd te krijgen zijn zeer beperkt. Vergunningverlening op basis van extern salderen is immers nagenoeg onmogelijk.

Maatwerk

Met deze ‘optie’ bedoelt de minister dat het bedrijf wordt aangepast binnen de vergunde stikstofruimte. Als voorbeeld wordt het omschakelen naar akkerbouw of biologische bedrijfsvoering genoemd. Dit zal voor veel bedrijven niet de gewenste oplossing zijn.

Ook intern salderen zou onder ‘maatwerk’ kunnen vallen. PAS-melders die hier gebruik van kunnen/willen maken, hebben dit wellicht al gedaan.

Vrijwillig beëindigen

Bij deze ‘mogelijkheid’ verwijst de minister naar de bestaande opkoopregeling voor piekbelasters LBV+, die onlangs is verlengd. Zie ons bericht Verhoging budgetten Lbv(+) en verlenging Lbv+ definitief. Daarnaast zijn twee (mogelijk) nieuwe regelingen aangekondigd.

Maatregel gerichte beëindiging (MGB)

Deze opkoopregeling richt zich op bedrijven in veenweidegebieden, beekdalen, (hoge) zandgronden en overgangsgebieden. Diverse PAS-melders kunnen wellicht voor deze regeling in aanmerking komen. Het streven is om deze regeling ‘rond de zomer van 2024’ open te stellen. Zie voor meer achtergrondinformatie over MGB de Kamerbrief van 15 april 2024.

Brede beëindigingsregeling

Deze ‘algemene’ opkoopregeling, in het kader van de ‘mestproblematiek’ moet nog nader worden uitgewerkt. Ook moet er nog budget voor beschikbaar worden gesteld. De verwachting is dat veel bedrijven van deze regeling gebruik kunnen gaan maken, en daardoor ook PAS-melders.

Schadevergoeding

PAS-melders kunnen een schadevergoeding aanvragen voor de ‘schade waar de Staat voor verantwoordelijk is’. Dit is o.a. van toepassing als de Staat ‘onrechtmatig heeft gehandeld’. Een PAS-melder kan een schadevergoeding aanvragen voor de schade die het bedrijf heeft geleden vanwege het doorhalen van de PAS-melding op basis van de  uitspraak op 29 mei 2019. De PAS-melder moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zie voor meer informatie de site van RVO.

Voorbeelden van schade

Schades die gemeld kan worden zijn bijvoorbeeld de kosten voor:

  • Aankoop stikstofruimte.
  • Aanvragen van een vergunning.
  • Juridisch advies.

Uitstel datum indienen aanvraag schadevergoeding.

Onlangs heeft de minister in een Kamerbrief aangegeven dat de uiterste datum voor het aanvragen van een schadevergoeding is verlengd naar 1 juni 2029 (was 29 mei 2024).