GLB- conditionaliteit 2024: voldoen aan ‘gewasrotatie’ GLMC 7

Vanaf 2024 vervalt de algemene vrijstelling voor GLMC 7 ‘Gewasrotatie’. Er geldt nog wel een vrijstelling als u bijvoorbeeld meer dan 75% grasland heeft. GLMC 7 is één van de eisen vanuit de conditionaliteit. Hieraan moet u voldoen als u basispremie, eco-premie en/of ANLb-subsidie wilt ontvangen. Voorwaarden GLMC 7 Gewasrotatie op bouwland Als u niet … Lees meer

Wijzigingen eco-activiteiten 2024

Vanaf 2024 worden, voor met name de akker- en tuinbouw, een drietal eco-activiteiten toegevoegd: ‘precisiegewasbescherming’, ‘precisiebemesting’ en ‘fertigatie’. De eco-activiteit ‘rustgewas’ wordt wat aangescherpt. Voor de melkveehouderij worden de eco-activiteiten ‘weidegang’ fors aangescherpt. Daarnaast zijn bij ‘biologische bestrijding’ twee technieken toegevoegd. De tijdelijke verlaging van het benodigd aantal punten voor de thema’s ‘Landschap’ en ‘Biodiversiteit’ … Lees meer

GLB-conditionaliteit 2024: voldoen 4% niet- productief areaal

Vanaf 2024 moet u, indien u niet bent vrijgesteld, voldoen aan de conditionaliteit GLMC 8 ‘niet-productief areaal’. Voor bepaalde bedrijven geldt een vrijstelling, bijvoorbeeld als u meer dan 75% grasland heeft. De basisvoorwaarde is dat u tenminste 4% van uw areaal bouwland inricht/gebruikt als ‘niet-productief areaal’. Niet-productief areaal De 4% niet-productief areaal (NPA) kunt u … Lees meer

Meer uren weiden bij eco-activiteit weidegang 2024

Vanaf 2024 worden de eco-activiteiten ‘dag en nacht weiden’ en ‘overdag weiden’ vervangen door varianten met fors meer uren. U kunt voor weidegang kiezen uit minimaal 1.500 uur of minimaal 2.500 uur weiden per jaar. Het gaat hierbij om het weiden van melkkoeien. Een certificerende instantie voert controles uit. Eco-activiteit weidegang vanaf 2024 Wilt u … Lees meer

Nieuwe eco-activiteiten 2024

In het kader van de GLB ecoregeling worden vanaf 2024 drie eco-activiteiten toegevoegd. Het gaat om drie varianten precisielandbouw. Precisiegewasbescherming Hierbij gaat het om plaatsspecifieke dosering van gewasbeschermingsmiddelen op basis van de behoefte van het gewas. U moet dan uw spuitboom per sectie aan kunnen sturen. Met bijvoorbeeld sensoren, drones of satellietbeelden bepaalt u de … Lees meer

Herrinering aanvraag derogatie 2022. Aanvragen mogelijk t/m 13-12-2022

Let op! Tot en met 13 december kunt u een derogatievergunning voor 2022 aanvragen. Naast deze aanvraag moet u, ondanks dat het bemestingsseizoen allang voorbij is, zorgen voor een bemestingsplan en geldige monsters. Ook hiervoor is 13 december een belangrijke datum. Aanvraag Derogatie Let op! ProAgro vraagt uw derogatievergunning niet standaard aan, het is belangrijk … Lees meer

Hoogte basis-en vergroeningspremie 2022

Onlangs is de hoogte van de basis- en vergroeningspremie 2022 definitief vastgesteld. Dit jaar is er geen sprake van budgetkortingen. Basis- en vergroeningspremie U kunt in 2022 € 240,62 per hectare aan basispremie ontvangen. De vergroeningspremie bedraagt € 103,78 per hectare. Het totale bedrag aan basis- en vergroeningspremie bedraagt daarmee € 344,40 per ha. Dit … Lees meer

Toeslag jonge landbouwers 2022

Bent u Jonge landbouwer? En heeft u met de Gecombineerde opgave 2022 de toeslag Jonge landbouwers aangevraagd? Het is nu bekend hoeveel toeslag u krijgt. Toeslag Jonge landbouwers Deze toeslag is voor de aanvragen in 2022 vastgesteld op € 53,60 per ha. Dit is lager dan in 2021. Toen was de toeslag € 58,70 per … Lees meer

Investeringssubsidie- vervolg Groeneconomisch herstel

U kunt t/m 31 januari 2023 subsidie aanvragen voor een heel aantal verschillende fysieke investeringen. Bekijk of op de investeringslijst ook voor u interessante investeringen staan. Vervolg ‘Investeren in groen-economisch herstel’ Deze subsidieregeling ‘Investeringsregeling POP3+ 2022’ is een vervolg op de regeling ‘Investeren in groen-economisch herstel’. Voor deze subsidieregeling was eind 2021/begin 2022 veel belangstelling. … Lees meer

Simulatie tool GLB 2023-2027

Hoe gaat u in 2023 mee doen aan de ECO-regeling en welke premie gaat u ontvangen? Voor veehouders maar ook voor akkerbouwers gaat er veel veranderen in het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). De Betalingsrechten en de vergroeningspremie vervallen. Hiervoor in de plaats komt een basispremie met daarbovenop een ECO-regeling. Basis-premie Een pakket van maatregelen welke … Lees meer