Pachtnormen 2024, in alle gebieden forse stijging

28 juni 2024

De nieuwe pachtnormen zijn bekendgemaakt en treden per 1 juli 2024 in werking. De pachtnormen zijn in alle pachtprijsgebieden fors gestegen. De stijging varieert van 16% (Noordelijk weidegebied) tot 65% (Zuidwestelijk akkerbouwgebied). De belangrijkste reden is dat, voor de melkveehouderij een goed inkomensjaar en voor de akkerbouwsector een matig inkomensjaar (2017) is vervangen door, voor beide sectoren, een zeer hoog inkomensjaar (2022). De verhoging voor tuinland bedraagt 9% en 15%. Ook de pachtprijzen voor agrarische bedrijfsgebouwen en agrarische woningen stijgen.

Nieuwe pachtnormen

De nieuwe pachtnormen zijn bekendgemaakt middels een wijziging van de Uitvoeringsregeling pacht. De pachtnormen zijn van toepassing op reguliere pacht, geliberaliseerde pachtovereenkomsten langer dan zes jaar en op agrarische bedrijfsgebouwen en -woningen.

Berekening pachtnormen los land

Ieder jaar worden de pachtnormen voor los land bepaald aan de hand van bedrijfsresultaten van akkerbouw- en melkveebedrijven en de tuinbouwsector. De berekening van 2024 is gebaseerd op de bedrijfsresultaten uit de periode 2018-2022. Ten opzichte van vorig jaar is het bedrijfsresultaat van het jaar 2017 weggevallen en is het jaar 2022 toegevoegd aan de berekening. Ook speelt de bovengemiddelde inflatie een rol.

Akkerbouw

Voor de akkerbouw is een jaar met een iets lager dan gemiddeld inkomen afgevallen (2017), terwijl het jaar 2022 gemiddeld op een zeer hoog niveau is uitgekomen. Regionaal zijn er wel verschillen.

Melkveehouderij

Voor de melkveehouderij is een jaar met goede resultaten afgevallen (2017), echter het inkomen in 2022 was gemiddeld zeer hoog. Ook in de melkveehouderij zijn regionale verschillen aanwezig.

Tuinland

De pachtnormen voor tuinland zijn ook hoger ten opzichte van vorig jaar, maar de procentuele stijging is minder fors.

Regionormen en veranderpercentages

In tabel 1 is, per pachtprijsgebied, de hoogst toelaatbare pachtprijs en het regionale veranderpercentage voor los bouw- en grasland of tuinland vermeld. De gemeenten per pachtprijsgebied staan vermeld in bijlage 1 van het Pachtprijzenbesluit 2007.

Pachtcontracten vanaf 1 september 2007

De regionorm geldt voor pachtcontracten die vanaf 1 september 2007 zijn afgesloten.

Pachtcontracten voor 1 september 2007

Voor pachtcontracten die voor 1 september 2007 zijn afgesloten, geldt het veranderpercentage.

 

Tabel 1. Regionormen en veranderpercentages voor land zonder opstallen 2024 (en 2023)

Pachtprijsgebied Regionorm (€/ha) Veranderpercentage (%)
  2024 2023 Verschil 2024 2023
Bouw- en grasland          
Bouwhoek en Hogeland 956 790 166 21 14
Veenkoloniën en Oldambt 547 420 127 30 15
Noordelijk weidegebied 723 621 102 16 22
Oostelijk veehouderijgebied 837 666 171 26 19
Centraal veehouderijgebied 889 649 240 37 25
IJsselmeerpolders 1.836 1.398 438 31 12
Westelijk Holland 729 518 211 41 30
Waterland en Droogmakerijen 576 357 219 61 54
Hollands/Utrechts weidegebied 1.019 842 177 21 18
Rivierengebied 959 791 168 21 22
Zuidwestelijk akkerbouwgebied 824 499 325 65 37
Zuidwest-Brabant 1.216 949 267 28 13
Zuidelijk veehouderijgebied 1.031 750 281 37 42
Zuid-Limburg 1.110 831 279 34 37
           
Tuinland          
Westelijk Holland 7.565 6.551 1.014 15 29
Rest van Nederland 5.349 4.907 442 9 36

 

Agrarische bedrijfsgebouwen

De maximaal toelaatbare pachtprijzen voor agrarische bedrijfsgebouwen zijn verhoogd met 4,25%. Dit geldt ook voor de pachtprijs van bestaande overeenkomsten. In tabel 2 zijn de hoogst toelaatbare prijzen weergegeven. De prijsbepaling is afhankelijk van de doelmatigheidsklasse van het gebouw en de aard van het bedrijf.

 

Tabel 2. Hoogst toelaatbare pachtprijzen voor bedrijfsgebouwen 2024 (€/ha)

  Doelmatigheidsklasse
Bedrijfstype Nieuw Zeer goed Goed Redelijk Matig Slecht
Akkerbouw 570 448 342 252 176 101
Melkvee 1.466 1.154 881 646 449 260
Overig 882 694 530 389 271 154

 

Agrarische woningen

Voor agrarische woningen wordt, voor de bepaling van de pachtprijs voor pachtovereenkomsten die zijn gesloten vóór 1 september 2007, aangesloten bij het huurprijsbeleid woonruimte. De maximale pachtverhoging per 1 juli 2024 bedraagt 5,8%. Dit is de maximale inkomensonafhankelijke huurstijging van zelfstandige woningen in de gereguleerde huursector.

Voor de pachtprijs voor pachtovereenkomsten vanaf 1 september 2007 is de stijging 3,8%. Dit is gelijk aan de inflatie 2023.

Controle & afspraken

De pachtprijzen worden aangepast voor het pachtjaar dat begint vanaf 1 juli 2024. De aanpassing is ‘van rechtswege’. Belangrijk is om te controleren of de aanpassingen op de juiste wijze worden doorgevoerd. Indien de verpachter besluit de verhoging niet door te voeren is het van belang dit op schrift te krijgen. Dit om te voorkomen dat in een later jaar de verhoging alsnog met terugwerkende kracht wordt doorgevoerd.

Meer informatie

Zie voor meer informatie de Kamerbrief met het rapport Pachtnormen 2024 van het Wageningen Economic Research.