Wijzigingen eco-activiteiten 2024


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/proagro.nl/httpdocs/wp-content/themes/proagro/acf/includes/api/api-template.php on line 396
16 november 2023

Vanaf 2024 worden, voor met name de akker- en tuinbouw, een drietal eco-activiteiten toegevoegd: ‘precisiegewasbescherming’, ‘precisiebemesting’ en ‘fertigatie’. De eco-activiteit ‘rustgewas’ wordt wat aangescherpt. Voor de melkveehouderij worden de eco-activiteiten ‘weidegang’ fors aangescherpt. Daarnaast zijn bij ‘biologische bestrijding’ twee technieken toegevoegd. De tijdelijke verlaging van het benodigd aantal punten voor de thema’s ‘Landschap’ en ‘Biodiversiteit’ vervalt. Verder worden van enkele eco-activiteiten punten of waarden aangepast. Ook zijn, bij verschillende gewassenlijsten, gewassen toegevoegd.

Nieuwe eco-activiteiten

Vanaf 2024 worden een drietal eco-activiteiten toegevoegd.

Precisiegewasbescherming

Bij de eco-activiteit ‘precisie gewasbescherming’ gaat het om het plaatsspecifiek toedienen van gewasbeschermingsmiddelen tijdens de hoofdteelt. Op basis van meetwaarden moet de minimaal effectieve dosering plaatsspecifiek worden bepaald en toegediend. Deze precisiegewasbescherming kan op twee manieren worden toegepast:

 • Een sensorgestuurde on-the-go precisietoepassing waarbij meten, beslissen en uitvoeren realtime gebeuren.
 • Een geschakelde precisietoepassing, middels een taakkaart, waarbij meten, beslissen en uitvoeren los van elkaar gebeuren middels een GPS-gestuurde spuit.

Per sectie

De spuit moet tenminste per sectie de spuitdoppen aan kunnen sturen.

Gewasbeschermingsmiddelen

In dit kader vallen onder gewasbeschermingsmiddelen: chemische en biologische middelen en herbiciden.

Te bewaren gegevens

Om te kunnen aantonen dat precisiegewasbescherming is uitgevoerd moet gedurende 5 jaar gegevens in de administratie worden bewaard. Afhankelijk van de gebruikte techniek gaat het om:

 • Een resultaatkaart, bij een sensorgestuurde spuit, waarop van iedere toepassing de uitgevoerde handelingen en locatiegegevens zijn weergegeven.
 • Een taakkaart, bij een GPS-gestuurde spuit, waarop van iedere toepassing de geplande handelingen en de locatiegegevens zijn weergegeven.

Daarnaast moet, bij toepassing door de loonwerker, een factuur overlegd kunnen worden met daarop:

 • Een vermelding van de uitgevoerde handelingen.
 • De datum van toepassing.
 • De locatiegegevens van de desbetreffende percelen (coördinaten of naam en perceelsnummer uit de GO).

Precisiebemesting

Bij de eco-activiteit ‘precisiebemesting’ gaat het om het plaatsspecifiek toedienen van meststoffen (drijfmest, vaste mest of kunstmest) tijdens de hoofdteelt of tijdens de voorbereidende werkzaamheden. Deze precisiebemesting kan op twee manieren worden uitgevoerd:

 • Een sensorgestuurde on-the-go precisietoepassing waarbij meten, beslissen en uitvoeren realtime gebeuren.
 • Een geschakelde precisietoepassing, middels een taakkaart, waarbij meten, beslissen en uitvoeren los van elkaar gebeuren middels een GPS-gestuurde strooier, spuit of bemester.

Plaatsspecifiek

De gebruikte machines moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Een strooier moet over de gehele strooibreedte plaatsspecifiek kunnen doseren.
 • Een spuit moet minimaal per sectie de spuitdoppen kunnen aansturen.
 • Een bemester voor drijfmest moet over de hele breedte plaatsspecifiek kunnen doseren.

Te bewaren gegevens

Om te kunnen aantonen dat precisiegewasbescherming is uitgevoerd moet gedurende 5 jaar gegevens in de administratie worden bewaard. Afhankelijk van de gebruikte techniek gaat het om:

 • Een resultaatkaart, bij een sensorgestuurde spuit, waarop van iedere toepassing de uitgevoerde handelingen en locatiegegevens zijn weergegeven.
 • Een taakkaart, bij een GPS-gestuurde spuit, waarop van iedere toepassing de geplande handelingen en de locatiegegevens zijn weergegeven.

Daarnaast moet, bij toepassing door de loonwerker, een factuur overlegd kunnen worden met daarop:

 • Een vermelding van de uitgevoerde handelingen.
 • De datum van toepassing.
 • De locatiegegevens van de desbetreffende percelen (coördinaten of naam en perceelsnummer uit de GO).

Fertigatie

Met fertigatie worden kunstmest of andere oplosbare producten toegediend via een irrigatiesysteem. Water en voedingsstoffen kunnen hiermee op het juiste moment met de juiste hoeveelheid worden gegeven aan het gewas. Voor deze eco-activiteit heeft het bedrijf een functionerend fertigatiesysteem voor de betreffende percelen nodig.

Hierbij moeten de meststoffen via een doseersysteem aan het water worden toegevoegd. De mix van water en meststoffen komt via een hoofdleiding en druppelslangen uiteindelijk in het gewas terecht.

Eco-activiteit rustgewas

Vanaf 2024 mag een mengsel van gewassen voor de eco-activiteit rustgewas alleen nog maar bestaan uit toegestane rustgewassen. Een mengsel met een ander gewas is niet meer toegestaan.

Aanpassing eco-activiteiten weidegang

De eco-activiteiten ‘dag en nacht weiden’ en ‘overdag weiden’ komen te vervallen. Hiervoor in de plaats komen twee nieuwe eco-activiteiten:

 • Weidegang categorie 1, met een verplichting om minimaal 1.500 uur per jaar te weiden.
 • Weidegang categorie 2, met een verplichting om minimaal 2.500 uur per jaar te weiden.

Geen periode of uren per dag

Bij de nieuwe eco-activiteiten weidegang geldt het minimum aantal uren op jaarbasis. Er geldt daardoor geen periode binnen het jaar waarin de beweiding moet worden toegepast. Ook geldt geen verplichting t.a.v. het aantal uren weidegang per dag.

Deelname via certificerende instantie

Melkveebedrijven die een eco-activiteit weidegang willen toepassen moeten zich aanmelden bij een erkende certificerende instantie. De certificerende instantie voert ook inspecties uit. Een certificaat is verplicht voor deze eco-activiteit.

Voorwaarden in certificeringsschema

De certificerende instantie moet vooraf een goedgekeurd certificeringsschema hebben opgesteld. In dit schema staan diverse voorwaarden uitgewerkt, zoals:

 • Bijhouden register met weidedagen en tijdstippen beweiden.
 • Uren beweiding bij vrije uitloop.
 • Maximaal aantal melkkoeien per hectare huiskavel.

Meer info volgt

Op dit moment is nog niet meer informatie beschikbaar over deze eco-activiteit. Zo is nog niet bekend welke certificerende instantie is erkent. Nadere informatie volgt nog hierover.

Uitbreiding technieken bij biologische bestrijding

Bij de eco-activiteit ‘biologische bestrijding’ worden vanaf 2024 de onderstaande technieken (of een combinatie hiervan) toegevoegd:

 • Nematoden
 • Bacteriepreparaten

Extra voorwaarden groene braak

Als extra voorwaarden voor de eco-activiteit ’groene braak’ gaan gelden:

 • ‘Groene braak’ moet tenminste 9 maanden aaneengesloten worden toegepast.
 • ‘Groene braak’ mag niet op een perceel dat in het voorgaande jaar blijvend grasland was.

Punten en waarden

Om aan de eco-regeling mee te kunnen doen moeten bedrijven, op een vijftal thema’s, een bepaald aantal punten behalen. Voor 2023 was het aantal punten voor de thema’s ‘Landschap’ en ‘Biodiversiteit met 0,25 verlaagd. Vanaf 2024 geldt deze verlaging niet meer. Het aantal benodigde punten per regio vanaf 2024 is vermeld in tabel 1.

 

Tabel 1. Benodigde punten per hectare per thema en per regio (vanaf 2024)

Thema Verdeling
  Regio 1 Regio 2
Klimaat 1,50 1,25
Bodem en lucht 0,75 1,25
Water 0,75 0,75
Landschap 0,50 0,75
Biodiversiteit 1,50 1,00

 

Wijzigen t.o.v. 2023

Voor de nieuwe eco-activiteiten zijn punten en waarden toegekend. Daarnaast zijn, t.o.v. 2023, de punten van een tweetal thema’s aangepast voor de eco-activiteit ‘biologische bestrijding’. Ook zijn de waarden fors aangepast bij de eco-activiteiten ‘vezelgewas’ en ’heg, haag, struweel’. In tabel 2 staan de wijzigingen t.o.v. 2023.

 

Tabel 2. Wijzigingen ’punten en waarden’ t.o.v. 2023

Eco-actititeit Punten per thema Waarde
  Klimaat Bodem & lucht Water Land-schap Bio- diversiteit Regio 1 Regio 2
Precisiegewasbescherming 0 1 4 0 2 € 43 € 43
Precisiebemesting 1 0 1 0 0 € 43 € 43
Fertigatie 1 0 3 0 0 € 43 € 43
Biologische bestrijding   1 4        
Vezelgewas           € 720 € 390
Heg, haag, struweel           € 3.711 € 3.711

 

Volledige tabel met punten en waarden

Zie de tabel met alle eco-activiteiten en bijbehorende punten en waarden 2024.

 

Verhoging waarden eco-activiteiten ‘weidegang’?

Op de site van RVO is aangegeven dat de waarden voor de eco-activiteiten ‘weidegang’ voor beide regio’s verhoogd wordt naar € 45 per hectare. Echter deze verhoging is (nog) niet opgenomen in de ‘Uitvoeringsregeling GLB 2023’. Om deze reden is het verhoogde bedrag nog niet opgenomen in bovenstaande tabel.

 

Regiokaart

Voor 2024 geldt een nieuwe Regiokaart.

Wijziging t.o.v. de Regiokaart 2023

De regio Zuidwestelijke Delta en Rivierenland is uitgebreid met de gebieden rond Drimmelen, Geertruidenberg en een gedeelte van Waalwijk. Ook is een gebied rond Nijmegen toegevoegd aan de regio Zuidwestelijke Delta en Rivierenland. Deze gebieden vallen nu in regio 2. In ‘Mijn percelen’ bij RVO is middels een kaartlaag per perceel de regio te zien.

Gewassenlijsten

Bij diverse eco-activiteiten is het aantal toegestane gewassen uitgebreid. Voorbeelden hiervan zijn:

 • ‘Rustgewassen’: diverse groenbemesters zijn toegevoegd.
 • ‘Groene braak’: diverse groenbemesters en klavers zijn toegevoegd.

 

Zie dit exelbestand met alle toegestane gewassen per eco-activiteit.

 

‘Kruidenrijk grasland’: nu ook bij laan-/parkbomen, heesters en klimplanten?

Volgens bovengenoemde gewassenlijst van RVO is bij de eco-activiteit ‘kruidenrijk grasland’ de gewassenlijst uitgebreid met o.a. laan-/parkbomen, heesters en klimplanten. Echter deze gewassen zijn op dit moment nog niet opgenomen in de ‘Uitvoeringsregeling GLB 2023’. Hierover zijn vragen gesteld aan RVO.

Stapelen eco-activiteiten

In het Overzicht stapelen Eco-activiteiten 2024 zijn de nieuwe eco-activiteiten opgenomen. Deze eco-activiteiten kunnen gestapeld worden met bijna alle andere eco-activiteiten behalve de eco-activiteiten in de categorie ‘niet-productieve grond’.

Eco-activiteiten op bufferstrook

Net als in 2023 mag een bedrijf de meeste eco-activiteiten op een bufferstrook uitvoeren. Dit geldt niet voor de eco-activiteiten

 • Groene braak.
 • Precisiegewasbeschermingsmiddelen
 • Precisiebemesting
 • Fertigatie

Eco-activiteiten inzetten als niet-productief areaal

Indien aan de voorwaarden wordt voldaan kunnen op niet-productief areaal in het kader van GLMC 8a (4%-niet productief areaal), de volgende eco-activiteiten worden toegepast:

 • Strokenteelt
 • Groenbedekking
 • Heg, haag, struweel.
 • Landschapselement hout.
 • Groene braak.
 • Kruidenrijke bufferstrook langs grasland, bouwland of blijvende teelt.
 • Biologische landbouw.

Geen waarde eco-activiteiten

Als eco-activiteiten worden ingezet voor de ‘4% niet-productief areaal’ dan telt de waarde niet bij de eco-activiteiten:

 • Groene braak.
 • Kruidenrijke bufferstroken.

Ook niet bij stikstofbindend gewas

Een alternatief op de ‘4% niet-productief areaal’ is het aanleggen van ‘3% niet-productief areaal in combinatie met tenminste 4% eco-activiteit ‘stikstofbindend gewas’. Zie ons Themabericht GLB: niet-productief areaal (GLMC 8a) 2024.

Als op de percelen met stikstofbindende gewassen ook de eco-activiteit ‘stikstofbindend gewas’ wordt toegepast dan telt de waarde niet mee.

Meer informatie

Zie voor meer informatie: