Voorstel verplicht vanggewas op zand en löss in 7e actieprogramma

22 oktober 2021

Het concept 7e Actieprogramma bevat meerdere ingrijpende maatregelen. Eén van de voorgestelde maatregelen is een verplicht vanggewas op bouwland gelegen op zand- en lössgrond. Vanaf 2023 moet u op 60% van uw bouwland een vanggewas telen. Vanaf 2027 geldt dit voor al uw bouwland gelegen op zand- en lössgrond.

Actieprogramma is verplicht
Nederland is verplicht om iedere 4 jaar een Actieprogramma (AP) op te stellen en in te dienen. In het AP worden maatregelen opgenomen, waarmee Nederland de doelstellingen uit de Nitraatrichtlijn en Kaderrichtlijnwater wil behalen. Het AP moet door ‘Brussel’ worden goedgekeurd. Op dit moment is het behalen van de doelen nog onvoldoende in zicht, dit heeft ertoe geleid dat de maatregelen uit het 7e AP zeer ingrijpend zijn.

Verplicht vanggewas op zand en löss
Heeft u bouwland op zand- en/of lössgrond? Dan krijgt u mogelijk te maken met de verplichting dat u vanaf 2023 minimaal op 60% van uw bouwland een vanggewas moet telen. Na mais moet u, zoals nu ook reeds het geval, altijd een vanggewas blijven telen. Vanaf 2027 gaat dit mogelijk voor al uw bouwland gelden.

Uiterlijk 1 oktober inzaaien
In het concept 7e AP wordt aangegeven dat u het vanggewas, ongeacht het gewas, uiterlijk 1 oktober moet inzaaien. In het voorstel is ook opgenomen dat u als alternatief t/m 31 oktober een wintergraan of gras mag inzaaien.

Enorme impact
Indien de maatregel wordt doorgevoerd dan heeft dit enorme consequenties voor de teelt van gewassen die normaliter vaak niet voor 1 oktober dan wel 31 oktober geoogst worden.

Kans op aanpassing
De impact van de maatregel is groot. De kans is zeer aannemelijk dat er door politieke en sectorale druk een aanpassing wordt doorgevoerd. Echter in hoeverre de aanpassing meer ruimte biedt, is afhankelijk van de speelruimte die Nederland in ‘Brussel’ heeft. Nederland moet een plan opleveren die voldoende tegemoetkomt aan de doelen die ‘Brussel’ heeft gesteld.