Voorlopige basispremie en eco-premie 2023

8 december 2023

Onlangs zijn de voorlopige bedragen van de basispremie en de eco-premie gepubliceerd. De bedragen zijn flink lager dan de eerder aangekondigde basispremie en eco-premie. Dat geldt ook voor de toeslag Jonge landbouwers.

Voorlopige basispremie als voorschot

Volgens het Besluit vaststelling voorlopige tarieven GLB 2023 is de voorlopige basispremie vastgesteld op € 150 per hectare. Voor de eerste 40 ha geldt een aanvullende voorlopige premie van € 46. Deze bedragen worden, aan de meeste aanvragers, als ‘voorschot’ uitbetaald in de maand december. Zie ons bericht Planning uitbetaling basis- en eco-premie 2023, lagere premies verwacht.

Groot verschil met de eerder aangekondigde bedragen

In tabel 1 staat de bedragen van de voorlopige basispremie en de eerder aangekondigde basispremie.

 

Tabel 1. Voorlopige basispremie en eerder aangekondigde basispremie per hectare.

Hectares Voorlopige

basispremie

(€ / ha)

Eerder aangekondigde basispremie

(€ / ha)

     
Eerste 40 hectare 196 276
Boven de 40 hectare 150 220

 

85% van een lagere verwachte waarde

Volgens de toelichting bij het besluit zijn de voorlopige bedragen 85% van de te verwachte basispremie.

Dit zou betekenen dat de basispremie uit zal komen op ca. € 176. De aanvullende basispremie zal dan uitkomen op ca. € 54. Voor de eerste 40 hectare zal dan een bedrag van ca. € 230 (€ 176 + € 54) gaan gelden. De verwachtte definitieve bedragen zijn hiermee fors lager dan de eerder aangekondigde bedragen.

Minister: minimaal € 207

Minister Adema heeft op ‘X’ (Twitter) aangegeven dat de basispremie gegarandeerd minimaal € 207 bedraagt. Hierboven op komt de aanvullende premie van € 54 voor de eerste 40 hectare.

Dit bedrag komt overeen met hetgeen in het Nationaal Strategisch Plan (NSP) is opgenomen (zie pag. 267).

Het is onduidelijk hoe de minister dit heeft bedoeld en in hoeverre dit bedrag daadwerkelijk is ‘gegarandeerd’.

Voorlopige eco-premie: minimale bedragen op basis van aanmelding

Ook voor de eco-premie zijn voorlopige bedragen vastgesteld (zie tabel 2).

 

Tabel 2. Voorlopige eco-premie en eerder aangekondigde eco-premie per hectare.

Klasse Voorlopige

eco-premie

(€ / ha)

Eerder aangekondigde eco-premie

(€ / ha)

     
Brons 44 60
Zilver 74 100
Goud 148 200

 

Minimale bedragen

De voorlopige eco-premies zijn vastgesteld op basis van de aanmeldingen voor de eco-regeling, die met de Gecombineerde opgave (tot uiterlijk 29 juni 2023) zijn opgegeven. Eventueel toegevoegde eco-activiteiten na 29 juni tellen niet mee. Het is wel mogelijk dat bedrijven uiteindelijk niet aan de eco-regeling mee kunnen doen (niet voldoen aan de instapeis) of in een lagere klasse terecht komen (vanwege niet of niet volledig uitgevoerde eco-activiteiten). Hierdoor kunnen de voorgestelde bedragen niet lager worden, maar wel worden verhoogd.

Voorlopig tarief toeslag Jonge landbouwer

De toeslag Jonge landbouwers is voorlopig vastgesteld op € 2.500 (was € 2.800). Dit bedrag kan niet lager worden, maar eventueel wel worden verhoogd. Ook dit is afhankelijk van het aantal goedgekeurde aanvragen.

Conclusies

De gepubliceerde bedragen voor de basispremie, de eco-premie en de toeslag Jonge landbouwers zijn nog niet definitief. Voor met name de basispremie is er onduidelijkheid over het waarschijnlijke definitieve bedrag. Het voorlopige bedrag van de basispremie wordt als voorschot uitbetaald in de maand december (aan tenminste 95% van de aanvragers). Voor de eco-premie en de toeslag Jonge landbouwers zijn de voorlopige premies minimale bedragen.