Vanaf 2020: korting bij onterechte aanvraag Nationale Reserve

1 april 2020

Ook in 2020 kunt u, als u aan de gestelde voorwaarden voldoet, betalingsrechten uit de Nationale reserve aanvragen. Vanaf 2020 kan echter een korting worden opgelegd als u ten onrechte een aanvraag indient.

Betalingsrechten uit Nationale reserve
U kunt, onder voorwaarden, betalingsrechten uit de Nationale reserve (NR) aanvragen als u:
• Een Jonge landbouwer bent.
• Een starter bent.
• Percelen in gebruik heeft die in 2015 voor algemeen belang (openbare werken of nutsvoorzieningen) werden gebruikt en nu weer als landbouwgrond worden gebruikt.

De voorwaarden om betalingsrechten uit de NR aan te vragen zijn niet gewijzigd.

Korting bij onterechte aanvraag
Vanaf 2020 kan RVO een sanctie opleggen indien u onterecht een aanvraag indient. Er is sprake van een onterechte aanvraag als:
• U of uw bedrijf niet voldoet aan de voorwaarden voor het aanvragen van NR-rechten.
• U niet-subsidiabele grond opgeeft voor uitbetaling van deze NR-rechten.
• U grond opgeeft die in 2015 niet voor algemeen belang in gebruik was.

In deze situaties worden de betalingsrechten, net als in voorgaande jaren, niet toegekend. Vanaf 2020 kan daarnaast een sanctie worden opgelegd.

Kortingssystematiek
Een eventuele sanctie wordt gebaseerd op de kortingssystematiek die geldt voor ’afwijkende oppervlakte’. Vraagt u (onterecht) teveel uitbetaling aan, dan wordt een sanctie opgelegd als de afwijking meer dan 2 ha is of meer dan 3%.

Wilt u betalingsrechten uit de Nationale reserve aanvragen? Zorg er dan voor dat u aan alle voorwaarden voldoet. U voorkomt hiermee een mogelijke sanctie.