Uitwerking eco-activiteit weiden, vanaf 1 maart aanmelden

23 februari 2024

Onlangs zijn de voorwaarden voor de eco-activiteiten ‘weiden’ voor melkkoeien bekend gemaakt. Per eco-activiteit ‘weiden’ geldt o.a. een minimaal aantal uren beweiden (1.500 of 2.500 uur per jaar) en een maximaal aantal melkkoeien per hectare huiskavel (grasland). Het bedrijf moet de eco-activiteit aanmelden middels de Gecombineerde opgave. Daarnaast moet het bedrijf zich vóór de eerste weidegang, en uiterlijk 1 mei, aanmelden bij de certificerende instantie Qlip. Het aanmelden bij Qlip kan vanaf 1 maart. Pas na aanmelding tellen de weidedagen.

Eco-activiteiten ‘weiden’

Vanaf 2024 gelden twee eco-activiteiten ‘weiden’:

 • Weiden categorie 1: minimaal 1.500 uur.
 • Weiden categorie 2: minimaal 2.500 uur.

Voor al het grasland

Bedrijven die de eco-activiteit ‘weiden’ toepassen mogen deze eco-activiteit voor alle subsidiabele percelen grasland tellen. Ook voor de percelen die alleen gemaaid worden.

Niet samen met ‘bufferstrook met kruiden’

De eco-activiteit ‘weiden’ gaat niet samen met de eco-activiteit ‘bufferstrook met kruiden langs grasland’, omdat deze stroken niet beweid mogen worden.

Voorwaarden ‘weiden’

Voor de eco-activiteiten ‘weiden’ gelden algemene voorwaarden en specifieke voorwaarden per categorie.

Algemene voorwaarden

Voor de eco-activiteiten ‘weiden’ gelden de volgende voorwaarden:

 • De eco-activiteit geldt alleen voor het weiden van melkkoeien.
 • Het bedrijf meldt de eco-activiteit uiterlijk 15 mei aan bij RVO middels de Gecombineerde opgave.
 • Het bedrijf meldt zich voor het moment van weidegang aan bij de certificerende instantie (in 2024: Qlip).
 • Bij de aanmelding verstrekt het bedrijf een ‘Deelnameverklaring’ (deelnameovereenkomst) aan Qlip.
  • De aanmelding bij Qlip kan vanaf 1 maart en moet uiterlijk 1 mei zijn gedaan.
 • De uren weidegang tellen pas vanaf het moment van aanmelding.
 • De weide-uren tellen mee t/m 15 oktober.
 • Het bedrijf moet uiterlijk 15 mei beginnen met het weiden van melkkoeien.
 • Het bedrijf houdt een digitale weidegangkalender bij (beschikbaar gesteld door Qlip), waarin de datums en tijdstippen van weiden van de melkkoeien wordt geregistreerd.

Aanmelden bij Qlip

Bedrijven kunnen zich vanaf 1 maart aanmelden bij Qlip. Dit aanmelden kan via de site van RVO (zie ‘Veemaatregelen’ en ‘Weidegang’).

Weiden categorie 1: minimaal 1.500 uur.

Voor deze eco-activiteit moet het bedrijf de melkkoeien minimaal 120 dagen en 1.500 uur weiden. Het aantal melkkoeien per hectare beweide huiskavel (grasland) is maximaal 5.

Weiden categorie 2: minimaal 2.500 uur.

Voor deze eco-activiteit moet het bedrijf de melkkoeien minimaal 120 dagen en 2.500 uur weiden. Het aantal melkkoeien per hectare beweide huiskavel (grasland) is maximaal 2,5.

Uitzondering droge, zieke en net afgekalfde koeien?

In 2023 gold geen verplichting voor weidegang voor droge, zieke en net afgekalfde koeien. Voor 2024 is (nog) geen uitzondering opgenomen in de regelgeving. Onze verwachting is dat voor deze koeien wel een uitzondering gaat gelden.

Weidegang bij automatisch melken en vrije uitloop

Bedrijven die een automatisch melksysteem hebben, en waarbij de melkkoeien een vrije toegang tot de weidepercelen hebben, kunnen ook aan de eco-activiteit ‘Weiden’ deelnemen. Hierbij moet gedurende de weide-uren: aan de onderstaande voorwaarden worden voldaan:

 • Alle melkkoeien, die in aanmerking komen voor weidegang, toegang hebben tot de weidepercelen.
 • Minimaal 75% van de betreffende melkkoeien in de wei aanwezig zijn.

Certificerings- en controlesysteem, uitgeven ‘Verklaring’

Stichting Weidegang voert samen met Qlip de controles uit. Deze partijen zorgen ook voor het certificerings- en controlesysteem.

Uitgeven ‘Verklaring Weiden’

Voldoet een bedrijf aan de voorwaarden van de eco-activiteit ‘weiden’? Dan stuurt Qlip, na het weideseizoen, een ‘Verklaring Weiden’ rechtstreeks naar RVO. Hiermee toont het bedrijf aan dat aan de eco-activiteit is voldaan.

Kosten voor certificering

Deelname aan het certificeringsschema van Qlip kost € 179.

Hogere waarde eco-activiteit

Om aan deze kosten tegemoet te komen is de waarde van de eco-activiteiten ‘weiden’ dit jaar verhoogd naar € 45 per hectare (was € 43/ha).

Meer informatie

Zie voor meer informatie:

 • De site van Stichting Weidegang voor meer informatie over de regeling en de Algemene voorwaarden van de eco-activiteit ‘Weiden’ van Stichting Weidegang.
 • De site van RVO met informatie over de eco-activiteiten.