Planning uitbetaling basis- en eco-premie 2023, lagere premies verwacht


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/proagro.nl/httpdocs/wp-content/themes/proagro/acf/includes/api/api-template.php on line 396
1 december 2023

Onlangs is de globale planning voor de uitbetaling van GLB-subsidies bekend gemaakt. Volgens deze planning ontvangt 95% van de aanvragers in december een (groot) deel van de basispremie. Het restantbedrag volgt in 2024. Ook de eco-premie wordt in 2024 uitbetaald. Vanwege de verwachte overschrijding van de budgetten, worden de premies waarschijnlijk lager dan eerder is aangekondigd. Verder is in dit bericht de verwachte afname van de basispremie t/m 2027 uit het Nationaal Strategisch Plan opgenomen.

Lagere premie verwacht door hoge aanvraag GLB-subsidies

In een Kamerbrief geeft minister Adema aan dat zowel de basis- als de eco-premie (waarschijnlijk) lager wordt vastgesteld dan eerder is aangekondigd. De definitieve bedragen kunnen pas worden vastgesteld als alle aanvragen zijn ingediend. Daarnaast moeten, voor de eco-premie, de aanvragen eerst worden beoordeeld of en in hoeverre aan de ecoregeling wordt voldaan.

Lagere basispremie door meer subsidiabele hectares

In het vorige GLB was de aanvraag voor de basispremie gemaximaliseerd door het totaal aantal betalingsrechten. In het nieuwe GLB is het aantal subsidiabele hectares leidend. Volgens de Kamerbrief is voor meer subsidiabele hectares basispremie aangevraagd dan verwacht. Dit komt enerzijds doordat de oppervlakte van de opgegeven landschapselementen (incl. sloten), dat nu ook als subsidiabele areaal wordt gezien, groter is dan verwacht. Ook is er een grotere deelname (meer aanvragers) dan verwacht.

Extra budget toch lagere premie

De basispremie zal zeker lager zijn dan eerder is aangekondigd in het Nationaal Strategisch Plan (NSP). Ondanks dat vanuit de landbouwreserves bijna € 5 miljoen wordt toegevoegd aan het budget voor de basispremie. Dit bedrag is overigens slechts circa € 2,50 per hectare.

Lagere eco-premie door meer deelnemers en vaker ‘Goud’?

Op basis van de GLB-aanmeldingen, die met de Gecombineerde opgave zijn ingediend, is de deelname aan de ecoregeling hoger dan verwacht. Daarnaast zijn er, volgens de aanmeldingen, meer deelnemers die in de klasse ‘Goud’ terecht komen. Aangezien het budget gelimiteerd is, kan dit leiden tot een verlaging van de aangekondigde eco-premie per hectare per klasse: ‘Brons’ € 60/ha, ‘Zilver’ € 100 en ‘Goud’ € 200.

Maximaal schuiven budgetten

Minister Adema wil door het maximaal schuiven van budgetten een daling van de premie voorkomen of verkleinen.

Definitieve bedragen na beoordeling aanvragen eco-premie

De minister kan de definitieve bedragen pas vaststellen als alle aanvragen definitief ingediend zijn. Immers niet alle aangemelde eco-activiteiten zullen zijn gerealiseerd en in de definitieve aanvraag opgenomen. Daarnaast moet beoordeeld worden of aan de eco-regeling wordt voldaan en welke klassen definitief van toepassing zijn.

Uitbetaling basispremie grotendeels in december, eco-premie in 2024

De minister is van plan om aan 95% van de aanvragers een voorlopig bedrag aan basispremie uit te betalen in december 2023. Als de definitieve basispremie bekend is wordt een eventueel restantbedrag uitbetaald. Dit zal in het voorjaar 2024 zijn.

Aanvragers ontvangen geen voorschot op de eco-premie. Eerst zal RVO immers moeten bepalen of het bedrijf aan de eco-regeling kan meedoen (voldoen aan instapeis en een minimale waarde voor de klasse ‘Brons’). De eco-premie wordt pas uitgekeerd nadat de aanvraag is gecontroleerd en de eco-premie van de drie klassen definitief is vastgesteld. De uitbetaling vindt in 2024 plaats.

Uiterlijk 30 juni 2024

RVO moet GLB-subsidies (rechtstreekse betalingen) uiterlijk 30 juni in het jaar na het aanvraagjaar uitbetalen.

Verwachte basispremie 2023 t/m 2027 volgens het NSP

In het NSP is de verwachte hoogte van de basispremie in de periode van 2023 t/m 2027 opgenomen. Vanwege een daling van het budget vermindert de verwachte basispremie met circa € 15 per jaar.

 

In tabel 1 staan de verwachte hoogte van de basispremie 2023 t/m 2027, die in het NSP zijn opgenomen.

 

Tabel 1. Ingeschatte basispremie per ha volgens het NSP – 2023 t/m 20271

  2023 2024 2025 2026 2027
  (€) (€) (€) (€) (€)
Eerste 40 ha 274 258 242 226 229
Boven 40 ha 220 207 193 180 166

1 Afgeronde bedragen

 

Nu lagere bedragen verwacht

Bij de berekening van de bovengenoemde bedragen werd uitgegaan van een lager subsidiabel areaal dan nu is aangevraagd. Door de hogere aanvraag zullen de bedragen uit de bovengenoemde tabel lager worden