Ecoregeling in GLB 2023

6 september 2021

Binnen het nieuwe GLB (vanaf 2023) kunt u, in het kader van de ecoregeling, een vergoeding ontvangen als u bepaalde maatregelen toepast. Deze vergoeding komt bovenop de basispremie. Voor het uitvoeren van de maatregelen moet u extra inspanningen leveren. Het is dan ook een vergoeding voor ‘maatschappelijke diensten’ en geen inkomenssteun.

Integrale aanpak maatregelen
De maatregelen die u neemt moeten positief werken op vijf thema’s: klimaat, biodiversiteit, landschap, water en bodem. U krijgt echter geen vergoeding voor de individuele maatregelen. Er gaat een puntensysteem gelden, waarbij u meer punten krijgt als u met de verschillende maatregelen beter scoort op alle vijf thema’s. Bij een hoger aantal punten kunt u een hogere vergoeding ontvangen.

Vergoeding per hectare
Neemt u voldoende maatregelen t.a.v. de ecoregeling? Dan kunt u een vergoeding per hectare ontvangen. De inschatting is, dat de vergoeding afhankelijk van uw inspanningen ergens tussen de € 110 en € 130 per hectare komt te liggen. Deze vergoeding geldt dan voor alle hectares.

Maatregelen
De maatregelen, die u binnen de ecoregeling kunt nemen, zijn nog niet definitief. Maar u kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld: telen rustgewassen, eiwitgewassen, blijvend grasland, kruidenrijk grasland, niet ploegen, landschapselementen, akkerranden, mengteelten of strokenteelt.

Deelname vrijwillig, brede overweging
U bent niet verplicht om aan de ecoregeling mee te doen. U kunt voor eventuele deelname een puur financiële afweging maken. Maar u kunt ook voor ecoregeling kiezen, omdat u maatregelen wilt nemen die gunstig werken op het gebied van bijvoorbeeld klimaat, milieu of biodiversiteit. Of u vindt het van belang om tegemoet te komen aan bepaalde maatschappelijke wensen (bijv. akkerranden). Daarnaast kunnen maatregelen die u nu neemt positief zijn voor de toekomst, bijvoorbeeld een betere bodemkwaliteit. De keuze is straks aan u!