Eco-activiteit op bufferstrook en/ of als ‘niet productief’?

20 december 2023

De meeste eco-activiteiten mogen, ook in 2024, worden toegepast op een bufferstrook. De meeste eco-activiteiten kunnen echter vaak niet samengaan met ‘niet-productief areaal’ (NPA). Als dit wel mogelijk is telt de waarde van de eco-activiteit niet altijd mee.

Eco-activiteit op bufferstrook en/of als NPA

In tabel 1 staat welke eco-activiteiten op een bufferstrook zijn toegestaan en welke niet. Daarnaast is aangegeven of een eco-activiteit ingezet mag worden op (delen van) percelen die als NPA worden ingezet. Tevens is aangegeven wat de gevolgen zijn voor de punten en de waarde binnen de eco-regeling.

Tabel 1. Mogelijkheden eco-activiteiten op bufferstrook of als NPA

Eco-activiteit Op bufferstrook Gecombineerd met NPA

 

 

  Toegestaan? Toegestaan? Punten? Waarde?
Rustgewas Ja Nee
Vezelgewas Ja Nee
Stikstofbindend gewas Ja Nee
Meerjarige teelt Ja Nee
Langjarig grasland Ja Nee
Kruidenrijk grasland Ja Nee
Natte teelt Ja Nee
Vroeg ras rooigewas uiterlijk 31 augustus Ja Nee
Vroeg ras rooigewas uiterlijk 31 oktober Ja Nee
Gras/klaver Ja Nee
Strokenteelt Ja Ja1 Ja Ja
Onderzaai vanggewas Ja Nee
Groenbedekking Ja Ja Ja Ja
Biologische bestrijding Ja Nee
Precisiebemesting Nee Nee
Precisiegewasbescherming Nee Nee
Fertigatie Nee Nee
Weidegang categorie 1 (min. 1.500 uur/jaar) Ja Nee
Weidegang categorie 1 (min. 2.500 uur/jaar) Ja Nee
Heg, haag, struweel Ja Ja Ja Ja
Landschapselement hout Ja Ja Ja Ja
Groene braak Nee Ja Ja Nee
Bufferstrook met kruiden langs bouwland/blijvende teelt Ja Ja Ja Nee
Bufferstrook met kruiden langs grasland Ja Ja Ja Nee
Biologische landbouw (SKAL) Ja Ja Ja Ja

1 Geldt alleen voor de strook die niet-productief is.

NPA in combinatie met stikstofbindende gewassen

De hoofdregel van GLMC 8 is dat een bedrijf 4% NPA aanlegt. Eén van de alternatieven is dat het bedrijf tenminste 3% van het bouwland inzet als NPA en daarnaast op minimaal 4% van het bouwland een stikstofbindend gewas teelt (zonder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen). Op dit areaal kan, dat wel productief is, kan de eco-activiteit ‘stikstofbindende gewas’ worden toepast. Zie voor meer informatie ons bericht Alternatieven 4% niet-productief beperkt inzetbaar.

Geen waarde eco-activiteit

Als een bedrijf de eco-activiteit ‘stikstofbindend gewas’ op deze manier inzet voor NPA, dan tellen voor de eco-regeling wel de punten, maar telt niet de waarde van deze eco-activiteit.