Alleen fosfaatdifferentiatie bij opgave PAL en Pw

1 mei 2020

Wilt u gebruik maken van de fosfaatdifferentiatie? Geef dan uiterlijk 15 mei het PAL- en/of Pw-getal op in de Gecombineerde opgave. RVO heeft onlangs aangeven dat de fosfaatdifferentiatie alleen kan worden toegepast als de fosfaattoestand van de betreffende percelen tijdig is doorgegeven.

Toepassen hogere fosfaatnorm
U kunt gebruik maken van een hogere fosfaatgebruiksnorm als u met geldige grondmonsters aantoont dat de fosfaattoestand in de bodem laag, neutraal of ruim is. U moet voor de desbetreffende percelen de PAL- en/of Pw-getallen uiterlijk 15 mei doorgeven in de Gecombineerde opgave (GO).

Handhaving RVO strikter
Het tijdig doorgeven van de PAL- en/of Pw-getallen is al langer een verplichting. Echter voorheen rekende NVWA/RVO meestal toch met de fosfaatdifferentiatie als u de PAL- en/of Pw-getallen niet (tijdig) had opgegeven, maar wel over geldige grondmonsters beschikte. RVO heeft onlangs aangegeven voortaan de fosfaatdifferentiatie enkel toe te passen als u de gegevens tijdig met de GO heeft doorgegeven.

Geen tijdige opgave?
Geeft u de PAL- en/of Pw-getallen niet tijdig door of is het grondmonster niet geldig? Dan moet u voor die percelen standaard rekenen met de fosfaattoestand hoog.

Let op bij onterecht toepassen
Past u onterecht de fosfaatdifferentiatie toe? Dan kan dit leiden tot een overschrijding van de fosfaatgebruiksruimte en bij controle tot een boete. In dat geval kan bij een derogatiebedrijf ook derogatie worden ingetrokken en krijgt het derogatiebedrijf in het jaar na constatering geen derogatievergunning.

Wilt u gebruik maken van de fosfaatdifferentiatie? Geef dan uiterlijk 15 mei de PAL- en/of Pw-getallen van de desbetreffende percelen op in de Gecombineerde opgave.